Skip to Content

Services

Forms

Resources

Multimedia

Participate and Interact

Like or Share Us

 
 

ኤሌክትሮኒክ ሰርቪስ

View Page Stats

የ2008 በጀት ዓመት ዕቅድ አፈጻጸም ግምገማ መድረክ ተሞክሮ የተገኘበት መሆኑ ተገለፀ

የመንግስትሠራተኞችማህበራዊዋስትናኤጀንሲ የ2008 በጀትዓመትየዕቅድአፈጻጸምግምገማዊየስልጠናመድረኩንከነሐሴ19 አስከነሐሴ 28 ቀን 2008 ዓ.ምድረስአካሄደ፡፡

 

                                                                              ለዝርዝሩ ይህ ይጫኑ             

 

 

በኤጀንሲው የሪፎርምና መልካም አስተዳደር ዕቅድ ክንውን ሪፖርትላይውይይትተካሄደ

ኤጀንሲውበሪፎርምናመልካምአስተዳደርዕቅድክንውንላይበየደረጃውካሉየስራኃላፊዎችጋርውይይትአካሄደ፡፡

ሰነሓሴ 24 ቀን 2008 ዓ.ምበተካሄደውየሪፎርምናመልካምአስተዳደርዕቅድክንውንየውይይትመድረክላይየኤጀንሲው ም/ዋናዳይሬክተርአቶጥላሁንበቀለበበጀትአመቱኤጀንሲውአከናውኗልያሏቸውንተግባራትሪፖርትአቅርበዋል፡፡

                                                         ለዝርዝሩ ይህ ይጫኑ                 

ሞዴል ፈፃሚዎች በኤጀንሲውና በሴክተር መ/ቤቱ እውቅና ተሰጠ፡፡

የመንግሥት ሠራተኞች ጡረታ አዋጅ ማስፈጸሚያ መመሪያ ቁጥር 1 2008

በተሻሻሇው የመንግስት ሠራተኞች ጡረታ አዋጅ ቁጥር 907/2007 የተካተቱ ድንጋጌዎች

ተሻሽሎ የወጣው የመንግስት ሠራተኞች የጡረታ አዋጅ ቁጥር 07/2007

Asset Publisher