Skip to Content

Services

Forms

Resources

Multimedia

Participate and Interact

Like or Share Us

 
 

ኤሌክትሮኒክ ሰርቪስ

View Page Stats

ዓለም ዓቀፉ የስራ ድርጅት(ILO) የኤጀንሲውን የጡረታ ፈንድ አክቹዋሪያ ጥናት ለማካሄድ የቴክኒክ ባለሙያዎች ላከ

አለም አቀፉ የስራ ድርጅት(ILO) ለመንግስት ሠራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ የሙያ በሽታ እና የአካል ጉዳት መጠን ሰንጠረዥ ለማዘጋጀት የሚረዳ የአክቹዋሪያ ጥናት በማድረግ የቴክኒክ ድጋፍ ለመስጠት ባለሙያዎችን ላከ፡፡

ለዝርዝሩ ይህን ይጫኑ

Average (0 Votes)
The average rating is 0.0 stars out of 5.
No comments yet. Be the first.

የሃዘን መግለጫ

Average (0 Votes)
The average rating is 0.0 stars out of 5.
No comments yet. Be the first.

በየደረጃው ለሚገኙ የኤጀንሲው አመራሮች ስልጠና ተሰጠ

የመንግስት ሠራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ በየደረጃው ለሚገኙ አመራሮቹ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ የአቅም ግንባታ ስልጠናዎችን ሰጠ፡፡

ከየካቲት 02 ቀን እስከ የካቲት 13 2007 ዓ.ም ድረስ በጅማ ከተማ በተካሄደው የተቋሙ የ2007 በጀት ዓመት የመጀመሪያው 6ወር ዕቅድ አፈጻጸም ግምገማ እና ስልጠና መድረክ ላይ በኮሙዩኒኬሽን አስፈላጊነት እና አሰራር፣ በከይዘን አመራር ፍልስፍና ፅንሰ-ሀሳብ፣ በውጤት ተኮር ስርዓት ግንባታና ትግበራ፣ በሪፎርም ናመልካም አስተዳደር፣ እንዲሁም በአካል ጉዳት አዋጅና ድንጋጌዎች ላይ ያተኮሩ ስልጠናዎች ተሰጥተዋል፡፡

ለዝርዝሩ ይህን ይጫኑ

Average (0 Votes)
The average rating is 0.0 stars out of 5.
No comments yet. Be the first.

የቪዲዮ መረጃዎችን ይመልከቱ !!

ለዋና ባለመብቶች የሚደረግ የአበል ማሻሻያ የጭማሪ አሰራር

የዜጎች ቻርተር

መረጃዎትን ያረጋግጡ

እባክዎ የጡረተኛ መለያ ቁጥር ያስገቡ!